VŨ THỊ HÀ GIANG

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Venux Quốc tế

Nhà Đào tạo Tình dục học tại Công ty Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng (Seloman).