NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

  • Thạc sỹ Báo chí – Học viện Báo chí và Tuyên Truyền 
  • Giám đốc chuyên môn Trung tâm giáo dục Giới tính và tư vấn Tâm lý New Life
  • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông Giáo dục Đào tạo Hight Art