Nguyễn Thị Thanh Hương

Nhà Đào tạo Tình dục học tại Công ty  Hạnh phúc Cộng đồng (Seloman).