PHƯƠNG NGUYỄN

Nguyên Quản lý cao cấp ngân hàng VPBank

Nhà Đào tạo Tâm Lý tại Công ty  Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng (Seloman).