NGUYỄN THỊ HOÀI NHI

Giám đốc chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Sinh trắc học dấu vân tay và phát triển con người U-LEAD

Giảng viên- Tư vấn tâm lý tại Công ty Cổ Phần Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng ( HappyComm).