NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

  • Thạc sỹ Báo chí- Học Viện Báo chí và Tuyên truyền.
  • Giám đốc chuyên môn Trung tâm giáo dục Giới tính và tư vấn Tâm lý New Life.
  • Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông Giáo dục Đào tạo Hight Art.