NGUYỄN LAN HƯƠNG

Th.s Báo chí – Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nhà Đào tạo Tâm Lý- Giáo Dục Giới Tính  tại Công ty Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng (Seloman).