LẠI HỒNG THAO

Giám Đốc Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần giáo dục và đào tạo Edulike.

CEO Dự Án Massal- Dự án đào tạo Marketting cho sinh viên.

Giảng viên – Tư vấn tâm lý tại Công ty Cổ phần Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng.