ĐOÀN  THU

Cử nhân Khoa Giáo Dục-Trường Đại Học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà Đào tạo Tâm Lý-Giáo Dục Giới Tính tại Công ty Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng (Seloman).